• Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2022

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (435 kB) VZN obce Belža č. 1/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (485 kB) VZN obce Belža č. 2/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby.pdf

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2021

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (1 MB) VZN 1/2021 o nakladaní s odpadom

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (431 kB) VZN 2/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (334 kB) VZN 3/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Belža

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2020

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (430,42 kB) VZN č. 1_2020 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (597,76 kB) VZN č. 2_2020 o miestnych daniach

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (484,01 kB) VZN č. 3_2020 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2019

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (484,01 kB) VZN č. 3_2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.pdf 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (152,00 kB) VZN č. 4_2019 o zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce Belža

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (352,99 kB) VZN č. 5_2019 o pravidlach času

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (331,35 kB) VZN č. 6_2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (454,59 kB) VZN č. 7_2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (394,48 kB) VZN č. 8_2019 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda 

VVK_MŠ_V_M_vyhlásenie_2020.pdf (456,00 kB) VZN č. 9_2019 k záväznej časti Územného plánu obce (ÚPN-O) Belža

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2016

VZN č. 2_2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby na území obce Belža

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2015

VZN č. 2_2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č. 5_2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2014

VZN č. 1_2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Belža

VZN č. 2_2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Belža

VZN č. 4_2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Belža

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2012

VZN č. 1_2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Belža

 
 
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža rok 2011

VZN č. 1_2011 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 2_2011 povodňový plán záchranných prác