Späť

Verejná vyhláška

Obstaravateľ strategického dokumentu – Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.02.2023 Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Zmeny a doplnky č. 5/2022 – ÚPN VÚC Košický kraj“. Tento dokument bol predlozený obci na zverejnenie a stanovisko.
 
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:
 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-2022-upn-vuc-kosicky-kraj
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušného orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa ods. 5. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom okresný úrad v sídle kraja rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.