Späť

Oznámenie o začatí správneho konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Belža ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Ladislav Rácz, bytom Belža 23, požiadal o výrub dreviny – orech, s obvodom kmeňa vo výške 130 cm – 200 cm, rastúceho na pozemku vedeného ako záhrada, parc. č. KN C 22/1, v k.ú. Belža, vedené na LV č. 18, vo vlastníctve žiadateľa. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že „strom je starý, chorý, konáre stromu sú vyschnuté, plody sú choré, strom môže byť pri silnom vetre nebezpečný a spôsobiť škody na zdraví a majetku“. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Belža, Belža 80, 044 58 alebo elektronicky na e-mail: podatelna@belza.dcom.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.