Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu KSK a zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Belža, IBV 10 RD – NN“, SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 Vonkajšie oznamovacie rozvody
Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu
KSK VZN č. 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu v obci Belža“
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Belža, IBV 13 RD – VN, TS, NN“
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Oznámenie o vstupe na pozemok
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - IBV DOMB 1 – verejné osvetlenie