Verejná vyhláška - „Vodíková stratégia Košického kraja“
Verejná vyhláška - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Belža
OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU a POZVÁNKA - Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie
Verejná vyhláška - Výzva
Návrh - Záverečný účet 2023
Verejná vyhláška - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji
Verejná vyhláška - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030
Verejná vyhláška - „Belža, IBV 13 RD – vodovodný rozvod, kanalizácia splašková Košice okolie, Belža“, SO 02 združené vodovodné prípojky, SO 03 združená kanalizačná prípojka
Verejná vyhláška - odberné elektrické zariadenia, verejné osvetlenie - „Belža, IBV 13 RD – VN, TS, NN“