Poskytovanie sociálnych služieb na území obce Belža sa viaže na VZN č. 2/2016 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad na sociálne služby na území obce Belža.

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Belža (ďalej len „nariadenie“) je spôsob určenia poskytovania sociálnych služieb, úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia za poskytnuté sociálne služby na území Obce Belža.

§ 2

Účel nariadenia

 1. Účelom tohto nariadenia je úprava rozhodovacej pôsobnosti Obce Belža:
 • o poskytovaní sociálnej služby podľa § 80 písm. e) bod 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),
 • o uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 80 písm. h) bod 1 zákona o sociálnych službách,
 • o povinnosti občana zaplatiť úhradu za sociálnu službu,
 • o povinnosti osôb uvedených v § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách,
 • o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo neplatení úhrady za poskytnutú sociálnu službu.

§ 3

Okruh osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby

 1. Sociálne služby v zmysle tohto nariadenia možno poskytovať občanom v takomto poradí:
 1. s trvalým pobytom na území obce Belža,
 2. občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území obce Belža, ale mesto alebo obec, v ktorej majú trvalý pobyt občanovi zabezpečila poskytovanie sociálnej služby v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnych službách.
 3. Opatrovateľom môže byť iba osoba, ktorá v zmysle zákona spĺňa podmienku vzdelania a v prípade ak je v riadnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa na 100 % - tný úväzok, môže byť zamestnaná obcou maximálne na 50 % - tný pracovný úväzok.

§ 4

Povinnosť platiť úhradu za poskytované sociálne služby

 1. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku.
 2. Obec požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa § 1 nie je povinný platiť úhradu za sociálne služby uvedené v § 1 alebo platí len časť tejto úhrady.
 3. Od povinnosti uvedenej v ods. 2 sú oslobodené:
 1. deti, ktorých výchovu žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby nevykonával priamo (starostlivosť a výchova o ne bola z dôvodu nezáujmu dlhodobo zabezpečovaná druhým rodičom, formou náhradnej rodinnej starostlivosti, resp. ústavnej výchovy),
 2. manžel, resp. manželka, s ktorým (-ou) žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v posledných 10 rokoch neviedol spoločnú domácnosť a nemal spoločný trvalý pobyt. 
 1. Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby, neohlási výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby, úhrada za poskytovanú sociálnu službu občanovi bude stanovená vo výške skutočných nákladov vypočítaných z priemernej výšky bežných výdavkov vynaložených na zabezpečenie sociálnej služby pre jedného občana v predchádzajúcom kalendárnom roku.

§ 5

Opatrovateľská služba

 1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
 2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
 1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 
 1. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 2. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
 1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu“),
 3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
 4. Ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou
 1. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak:
 1. sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
 2. sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.   
 1. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
 2. Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú na Obecnom úrade v Belži.
 3. Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinná zverejňovať informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zabezpečovať ochranu osobných údajov.
 4. Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov, opatrovateliek a opatrovateľov.
 5. Opatrovateľom je fyzická osoba, ktorá
 1. má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu,
 2. absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
 1. Úroveň poskytovania opatrovateľskej služby kontroluje poverený zamestnanec obce.

§ 6

Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

 1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít a výšky úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít podľa skutočných úkonov.
 2. Sadzba úhrady za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby sa určuje vo výške 1,40 €.
 3. Výška mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu je v zmluve uvedená v závislosti od dohodnutého rozsahu hodín (priemer za mesiac 22 pracovných dní) a súvisí so stupňom odkázanosti prijímateľa sociálnej služby.
 4. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca do pokladne alebo na účet Obce Belža.
 5. Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady sa určuje zmluvou o poskytovaní opatrovateľskej služby v súlade s týmto nariadením.
 6. Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.
 7. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi opatrovateľskej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej § 2 písm. a) zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 8. Ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s obcou zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 9. Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s obcou zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 10. Ak nevznikne prijímateľovi opatrovateľskej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
 11. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmych dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

§ 7

Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu

 1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá sa podáva obci.
 2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum jej narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená – opatrovateľská služba a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 3. Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 4. Pri rozhodovaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice – okolie na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
 5. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie opatrovateľskej služby alebo prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa uvedené fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 6. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovať opatrovateľskú službu nemá odkladný účinok.

§ 8

Lekárska sociálna posudková činnosť

 1. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
 2. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu.
 3. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci lekár na základe zmluvy s obcou.
 4. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
 5. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby v hodinách sa určí na základe celkového počtu bodov.
 6. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II. až VI. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
 7. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu je posudzovanie
 1. individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 2. rodinného prostredia fyzickej osoby,
 3. prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.
 1. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na opatrovateľskú službu vykonáva sociálny pracovník obce za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie opatrovateľskej služby.
 2. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu sa posudzuje v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem odkázanosti uvedenej v lekárskom posudku aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách.
 3. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje:
 1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 3. druh sociálnej služby – opatrovateľská služba,
 4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

§ 9

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

 1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. Zmluva musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa opatrovateľskej služby zrozumiteľný.
 2. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na Obecnom úrade v Belži.
 3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:
 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia a adresa jej pobytu,
 2. druh sociálnej služby – opatrovateľská služba,
 3. potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 4. doklady o majetkových pomeroch,
 5. deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,
 6. iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
 1. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 2. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:
 1. označenie zmluvných strán,
 2. druh poskytovanej sociálnej služby – opatrovateľská služba,
 3. vecný rozsah a formu poskytovania opatrovateľskej služby,
 4. deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby,
 5. čas poskytovania opatrovateľskej služby,
 6. miesto poskytovania opatrovateľskej služby,
 7. sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
 8. podmienky zvyšovania sumy úhrady za opatrovateľskú službu,
 9. dôvody odstúpenia od zmluvy,
 10. sumu nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu,
 11. ďalšie náležitosti.
 1. Suma úhrady za opatrovateľskú službu podľa odseku 5 písm. g) musí obsahovať sumu úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
 2. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
 3. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, obec a prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 4. Obec môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak
 1. prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
 2. prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa odseku 8,
 3. obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.
 1. Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu.

§ 10

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť,

základné sociálne aktivity a ich rozsah

 1. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity – príloha č. 4 k zákonu o sociálnych službách.
 2. Rozsah úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
 3. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.