Späť

Ustanovujúce zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Belža Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie  

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

24. novembra 2022 o 18:00 hod.

v klube Kultúrneho domu Belža

 

Návrh programu riadneho zasadnutia:

Slávnostná časť OZ:

 • Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 • Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslanom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom.
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 1. Informácia o výsledku volieb na starostu obce a obecného zastupiteľstva
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 a určenie zástupcu starostu podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 3. Zriadenie komisií vo volebnom období 2022 – 2026.
 4. Diskusia a rôzne
 5. Záver

 

 

 

                                                           Ing. Ondrej Pravda

                                                                starosta obce