Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

 P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Belža a poslanci OZ Vás pozývajú na riadne

obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční

25. septembra 2023 o 18:00 hod.

v klube Kultúrneho domu Belža

 

 

Návrh programu riadneho zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Rôzne.
 5. Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2023.
 6. Rozpočtová zmena č. 4-5/2023.
 7. Klub akcionárov VVS, a.s.
 8. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na parcele KN C č. 457 k.ú. Belža v rámci stavby „Belža, 2 RD  - NN“ – EL PRO KAN.
 9. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parcele KN C č. 349/1, 348/1, 347/3, 346/4 v k.ú. Belža v rámci stavby „IBV 13 RD – Kanalizácia - splašková
 10. Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy – výzva č. 2
 11. Rekonštrukcia obecnej kanalizácie - informácie
 12. Záver

 

 

 

 

                                                           Ing. Ondrej Pravda

                                                                starosta obce