Dane a poplatky v obci Belža sa viažu na VZN č. 3/2016 s účinnosťou od 1.1.2017 a zahŕňajú:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za nevýherné hracie prístroje,
 4. daň za užívanie verejného priestranstva

1. Daň z nehnuteľnosti

 • daň z pozemkov

Predmet dane

Predmetom dane z pozemkov (§ 6 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) sú pozemky na území obce Belža v tomto členení

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,
 2. záhrady,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy,
 5. stavebné pozemky. 

Základ dane z pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Belža hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za

 1. orná pôda                                                                      0,3561 €/m²
 2. trvalé trávnaté porasty                                                    0,0398 €/m²
 3. záhrady                                                                         1,32 €/m²
 4. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                      1,32 €/m²               
 5. lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy                0,0891 €/m²
 6. stavebné pozemky                                                          13,27 €/m²

Sadzba dane z pozemkov

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Belža  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 1. orná pôda a trvalé trávnaté porasty                                        0,50 % zo základu dane,
 2. záhrady                                                                               0,50 % zo základu dane,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                            0,50 % zo základu dane,
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                       0,50 % zo základu dane,
 5. stavebné pozemky                                                                0,50 % zo základu dane.
 • daň zo stavieb,

Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Belža.

Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

Základ dane zo stavieb

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa  rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzba dane zo stavieb

 1. V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, správca dane určuje pre stavby na území obce Belža ročnú sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:

a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,050 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,100 €  za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) 0,140 € za samostatne stojace garáže,

e) 0,140 € za stavby hromadných garáži,

f) 0,140 € za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

g) 1,50 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 1,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

i) 0,35 € za ostatné stavby neuvedené v písmene a) až h).

 1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,050 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

2. Daň za psa

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

- pes umiestnený v útulku zvierat,

- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastník alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

- služobný pes zaradený v rámci Policajného zboru.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný:

 1. podať priznanie k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 2. nahlásiť a preukázať dokladmi uhynutie psa, jeho predaj, prípadne iné ukončenie vlastníctva alebo držania psa do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Sadzba dane

Sadzba dane sa stanovuje na 1 kalendárny rok vo výške 8,00 € za každého psa.

Zníženie dane

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane za psa takto:

 1. osamelému dôchodcovi 50% ročnej dane,
 2. daňovníkovi 50% ročnej dane, ak nadobudol psa z útulku
 3. daňovníkovi 50% ročnej dane, ak je pes/suka kastrovaný(á)

Registračný štítok

Registračný štítok slúži na označenie psa.

Daňovník po nahlásení psa obdrži registračný štítok, ktorým je povinný označiť svojho psa.

Daňovník zaplatí za registračný štítok jednorazový poplatok vo výške 1,65 €.

3. Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane

Predmetom dane sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane

Sadzba dane je ročná vo výške 50 € za jeden nevýherný hrací prístroj.

Oznamovacia povinnosť

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vznikne umiestnením nevýherného hracieho prístroja v priestoroch prístupných pre verejnosť.
 2. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, platí sa splatná časť ročnej sadzby dane od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla daňová povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby.
 3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zanikla, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Platenie dane

Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

Označenie nevýherných hracích prístrojov

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov

 • názov obchodnej spoločnosti, prípadne obchodné meno samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • adresa sídla alebo trvalého pobytu,
 • dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie automaty

Priznanie k miestnym daniam

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31.1. zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1.1. Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka u dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Vyrubovanie dane

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1.1 príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

Splatnosť a platenie dane

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do pokladne obecného úradu alebo na účet správcu dane.

Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

4. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva

Pojmy

1.     Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa platí za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky.

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú najmä cesty, mosty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, nezastavané plochy, parky, verejná zeleň, nezastavané stavebné pozemky vo vlastníctve  obce  a  ostatné  plochy, ktoré  sú  vo  vlastníctve obce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

Predmet dane

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie:

 1. umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 2. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
 3. zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
 4. umiestnenie skládky stavebného materiálu a tuhého paliva,
 5. umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
 6. použitie verejného priestranstva pre stavebné účely (napr. postavenie lešenia a zariadenie staveniska),
 7.  umiestnenie prenosnej garáže,
 8.  krátkodobé využitie verejného priestranstva (napr. jarmoky, trhy a pod.).

Oslobodenie od dane

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva (§ 36 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení) takto:

a. za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ povinný tieto skutočnosti uviesť v žiadosti o povolenie akcie do troch dní vopred a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na účet charitatívnej spoločnosti, resp. preukázať ako bolo s týmito prostriedkami naložené,

b. za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie, alebo kolaudačné rozhodnutie,

c. za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou stavby a v súlade s právoplatným stavebným povolením alebo povolením na drobnú stavbu na základe povolenia Obecného úradu Belža a to maximálne na dobu 6 mesiacov odo dňa vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva,

d. za užívanie verejného priestranstva pri odstraňovaní porúch a havárií na technických zariadeniach inžinierskych sietí,

e. pri kratšom zaujatí verejného priestranstva ako 1 deň sa základná sadzba dane znižuje o 50% dennej sadzby,

f. pri zaujatí verejného priestranstva na menej ako 2 hod. sa daň neplatí (ambulantný predaj).

Sadzby dane

Sadzby za užívanie verejného priestranstva sa stanovujú takto:

- 0,33 € za každý aj neúplný m² užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný deň okrem užívania uvedeného pod písmenom b) tohto paragrafu,

- za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,01 €/m² a deň

Splatnosť dane

a. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu neurčitú, daň na celý kalendárny rok je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností platobného výmeru a do 30. septembra príslušného roku na účet správcu dane číslo: 08757876/5200 OTP Banka, a.s., Murgašova 3, Košice IBAN SK28 5200 0000 0000 08757876 alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

b. V prípade, že sa užívanie verejného priestranstva začne až v priebehu kalendárneho roka,  zaplatí daňovník pomernú časť polročnej splátky do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností platobného výmeru.

c. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu určitú, daň za povolenú dobu užívania je splatná ku dňu vzniku oprávnenia užívať verejné priestranstvo. Lehota splatnosti dane dodatočne vyrubenej pri prekročení povolenej doby užívania verejného priestranstva je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností platobného výmeru z prekročenej doby užívania.

Ohlasovacia a daňová povinnosť

Daňovník  je  povinný  vopred nahlásiť obci začatie užívania verejného priestranstva a požiadať  o súhlas k tomuto užívaniu.

Daňovník je oprávnený užívať verejné priestranstvo dňom uvedeným v povolení obce o osobitnom užívaní verejného priestranstva. Týmto dňom daňovníkovi vzniká daňová povinnosť.

Daňovník je povinný oznámiť obci, že užívanie verejného priestranstva bolo ukončené, zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. Až dňom splnenia týchto povinností zaniká daňovníkovi daňová povinnosť. 

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne 3 € nebude vyrubovať v zmysle § 99e ods. 9 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.