Oznamy
Zvoz elektroodpadu 25.1.2023 o 10,00 hod.
Mimoriadne odpočty vodomerov
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2023
Bezplatné dlhové poradenstvo
Požadované zmeny cestovných poriadkov a vyjadrenia spoločnosti eurobus, a. s.
Úradná tabuľa
Referendum 2023 výsledky za obec Belža
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky
VZN obce Belža č. 1/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Belža č. 2/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
Rozpočet obce Belža na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025
Návrh VZN 3/2023 o poplatku za rozvoj
Plán kontrol I. polrok 2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - obec Belža 2022-2028
Návrh rozpočtu 2023 -2025
Návrh VZN 2/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

Odkaz na web aplikáciu rozhlas v mobile

Kalendár akcií