Oznamy
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK - platný od 9.12. 2018 do 14.12.2019
OZNAMY
Africký mor ošípaných AMO u domácich ošípaných a diviakov
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Dôležitý oznam pre chovateľov ošipaných okres Košice okolie
Úradná tabuľa
NÁVRH - Zásady poskytovania finančnej výpomoci
NÁVRH ROZPOČTU na roky 2019 - 2021
NÁVRH VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby
NÁVRH VZN č. 1/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN obce Haniska
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č. 04 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre VSD, a. s.
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV Belža
Kalendár akcií